Màster en Llengües Aplicades (modalitat virtual)

Objectius i competències

El model de formació que promou l’espai europeu d'educació superior incorpora el concepte de competència, que fa referència a la formació projectada cap a l’activitat laboral i professional.

Al llarg d’aquests estudis caldrà, doncs, assolir un seguit de competències de diversa tipologia: específiques i transversals.

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES (Annex 1 apartat 3.3 del Reial Decret 861/2010) I COMPETÈNCIES GENERALS

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o l'aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi
 • Ser capaç d'integrar coneixements i afrontar la complexitat de formar judicis a partir d'una informació que, sent incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Saber comunicar les seves conclusions --i els coneixements i raons últimes que les sustenten-- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge que els permeti continuar estudiant d'un mode que haurà de ser en gran mesura auto dirigit o autònom
 • Saber liderar el treball d'un equip
 • Ser capaç de treballar en equip i de resoldre conflictes eventuals

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Dominar el català o el castellà en un nivell d'expert professional així com l'anglès en un nivell avançat
 • Saber integrar els coneixements lingüístics amb els de les altres disciplines
 • Dominar les noves tecnologies de la informació i de la comunicació en els àmbits de l'ensenyament, la correcció lingüística, la terminologia i la comunicació
 • Ser capaç de planificar i gestionar la diversitat lingüística i les situacions de comunicació intercultural
 • Ser capaç de desenvolupar estratègies i tècniques aplicades en la descripció i comprensió dels usos lingüístics
 • Mostrar un domini de les tècniques d'edició
 • Ser capaç de corregir textos en castellà i/o català
 • Desplegar els coneixements i les habilitats necessàries per dissenyar un pla docent d'una llengua i portar-lo a la pràctica de manera efectiva i eficient
 • Saber definir, programar i avaluar el propi aprenentatge d'una llengua estrangera
 • Treballar en els dominis acadèmics i professionals propis dels llenguatges d’especialització des de la perspectiva terminològica (* competència exclusiva de l'assignatura Llengües Especialitzades)
 • Traduir textos entre català/castellà i anglès/francès (* competència exclusiva de l'assignatura Traducció)