Màster en Llengües Aplicades (modalitat virtual)

Pla d'estudis i guies docents


Estructura general (60 crèdits)

1. MATÈRIES ESPECÍFIQUES DEL MÀSTER (45 CRÈDITS)

  • 7 assignatures obligatòries (35 crèdits)
  • 2 assignatures optatives (10 crèdits)

2. TREBALL DE FI DE MÀSTER (15 CRÈDITS)

  • Introducció a la Investigació Científica (5 crèdits)
  • Treball de Fi de Màster (10 crèdits)

Pla d'Estudis (clica sobre l'assignatura per a més informació)

Mòdul 1.  COMUNICACIÓ INTERCULTURAL Mòdul 2. ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES EN ENTORNS MULTILINGÜES
Comunicació Intercultural (Obligatòria, 1er semestre) Educació Plurilingüe (Obligatòria, 1er semestre)
Visualitzant la Multiculturalitat (Obligatòria, 1er semestre) Disseny Curricular (Obligatòria, 2on semestre)
Llenguatge i Persuasió (Optativa, 2on semestre) Recursos TIC (Optativa, 2on semestre)
Mòdul 3. MEDIACIÓ LINGÜÍSTICA
Mòdul 4. FORMACIÓ CIENTÍFICA I PROFESSIONAL
Assessorament Lingüístic (Obligatòria, 1er semestre) Introducció a la Investigació Científica (Optativa, 1er semestre)
Edició de Textos i Maquetació (Obligatòria, 2on semestre) Pràctiques (Optativa, 2on semestre)
Llengües Especialitzades (Obligatòria, 2on semestre)    
Traducció (anglès > castellà/català) (Optativa, 1er semestre) Mòdul 5: TREBALL DE FI DE MÀSTER

 


Complements de formació 

- Obligatori per als estudiants que provenen de titulacions no afins. S'han de cursar i aprovar abans de poder accedir al màster. Pregunteu a la Coordinació sobre política d'assistència a classe i avaluació.


Pla de tutories

Als estudiants del màster se'ls assignarà, des de l'inici dels seus estudis, un professor-tutor que els orientarà en el desenvolupament del màster i en l'elecció de les assignatures optatives més adients al seu perfil i a la seua tria d'itinerari. A més, l'estudiant tindrà un tutor específic per desenvolupar el treball de fi de màster.


Avaluació

En el Màster de Llengües Aplicades s'usa el sistema d'avaluació continuada. En cada assignatura es dissenyen activitats i treballs que s'han d'anar lliurant al llarg del semestre. També es té en compte la participació activa de l'estudiant en el campus virtual. En cada assignatura el nombre d'activitats i tasques que ha de realitzar l'estudiant varia. A més, també el valor atorgat a cada activitat és diferent també en cada assignatura, però no hi ha activitats que suposin més del 50% de l'assignatura. En qualsevol cas,  des del principi del curs es publica en l'espai de cada assignatura del Campus Virtual quines activitats i quin pes tenen dins l'avaluació de cada assignatura. Per últim, el professorat va aportant feed-back sobre les activitats lliurades en un termini aproximat de 15 dies.

L'alumnat haurà de portar a terme una prova d'autenticació de la seva identitat per a cada assignatura matriculada, en els dies anunciats a començament del semestre. L'alumnat podrà realitzar aquesta prova presencialment a la UdL o bé pel sistema de videoconferència que fa anar la Universitat.