Màster en Llengües Aplicades (modalitat virtual)

Formació prèvia acreditada

Aquells alumnes que puguin acreditar experiència laboral en alguna temàtica del Màster i/o formació prèvia (assignatures de doctorats, màsters afins o altres estudis o titulacions) podran reconèixer crèdits, amb les limitacions que marca la normativa.

El Treball de Fi de Màster no es pot reconèixer per cap altre treball d’un nivell d’estudis equivalent (tesina, DEA, etc.). Així doncs, cal realitzar el Treball de Fi de Màster dins el Màster en Llengües Aplicades obligatòriament.

 

Procediment

Els estudiants hauran de sol·licitar el reconeixement de crèdits en el moment de la preinscripció. El màxim que es pot arribar a reconèixer és 25 crèdits en total (5 assignatures).

Un cop admesos al Màster i abans de presentar la sol·licitud (vegi's abaix), la Coordinació del Màster contactarà amb els alumnes per planificar el reconeixement de crèdits. Abans d’iniciar el curs es comunicarà la decisió de la Comissió d’Estudis als estudiants que hagin sol·licitat el reconeixement de crèdits.

Els crèdits susceptibles de ser reconeguts han de matricular-se en el període de matrícula establert per al màster i se n’ha d’abonar l’import segons el decret de preus en el termini establert.

El reconeixement de crèdits el decideix la Comissió d’Estudis del Màster i es fa tenint en compte l’adequació entre competències adquirides i coneixements derivats dels ja cursats i dels previstos en el pla d’estudis sol·licitat.

Es reintegrarà als alumnes l’import dels crèdits reconeguts via transferència bancària.

Es recomana als alumnes que sol·licitin reconeixement de crèdits que optin per la via del pagament fraccionat de la matrícula del Màster, excepte si els alumnes són estudiantes extranjeros. Preguntin a la Coordinació per a més informació.

Concepte Nombre de crèdits susceptibles de ser reconeguts
Experiència laboral Màxim 5 crèdits (equivalent a una assignatura)
Formació prèvia acreditada Títols propis (màsters no oficials i postgraus)
2es titulacions (llicenciatures o graus o màsters oficials) Màxim 25 crèdits
Estudis de doctorat Màxim 25 crèdits
Diplomatures, arquitectura tècnica i enginyeries tècniques --
DEA, TFM, Tesis doctorals --

 

Calendari de reconeixement de crèdits

  Termini
Presentació de sol·licitud de reconeixement de crèdits (simultani a la matrícula) Al moment de matricular-se
Enviament de documentació per al reconeixement de crèdits Al moment de matricular-se
Comunicació dels resultats de la sol·licitud de reconeixement de crèdits Durant el mes d'octubre

 

Normativa

- Normativa de reconeixement de crèdits. Reial Decret 861/2010 ( BOE de 3 de juliol) que modifica el Reial Decret 1393/2007

- Normativa UdL de transferència i reconeixement de crèdits. Curs 2013-14